ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวฮาลีเมาะห์ แวลีเมาะโรงเรียนบ้านอินทนิล สพป.ปัตตานี เขต 2
2นางสาวซูไรดา มะแซโรงเรียนบ้านตะบิ้ง สพป.ปัตตานี เขต 3
3นายฮัมดี วามะโรงเรียนบ้านป่าทุ่ง สพป.ปัตตานี เขต 3
4นายกัดดาฟี สาและโรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม.15 (นราธิวาส)
5นายซูเปียน กีลีมอโรงเรียนบ้านลาไม สพป.นราธิวาส เขต 3
6นางสาววานา หะยีเจ๊ะหะโรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 สพป.นราธิวาส เขต 3
7นางสาวซูรีซา เจ๊ะเล๊าะโรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ สพป.นราธิวาส เขต 3
8นางอาอัยซะ หะมะโรงเรียนบ้านสาเมาะ สพป.นราธิวาส เขต 3
9นางสาวอาซียะห์ วันสุไลมานโรงเรียนบ้านตาสา สพป.ยะลา เขต 1
10นายชลิต มาหะมะโรงเรียนบ้านต้นแซะ สพป.ยะลา เขต 1
11นางสาวนิสา สาเมาะโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป.ยะลา เขต 1
12นางอิสรีย์ ปลื้มเปรมจิตต์โรงเรียนวัดป่าชาด สพป.สงขลา เขต 1
13นางพิกุล ก่อก่อคงโรงเรียนบ้านเทพา สพป.สงขลา เขต 3
14นางหทัยทิพย์ ทิพขุนราชโรงเรียนบ้านสวนโหนด สพป.พัทลุง เขต 1
15นางสาวอีซานี อาแวโรงเรียนบ้านบางมะนาว สพป.นราธิวาส เขต 1
16นางนูรอาซียัน วอลีโรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป.นราธิวาส เขต 1
17นางสาวสุไวดา ตาตอเละโรงเรียนบ้านเป๊ะบุญ สพป.นราธิวาส เขต 1
18นางสาวอุมมีกัลซูม ดอแตโรงเรียนบ้านบือเระ สพป.นราธิวาส เขต 1
19นางสาวอาซีย๊ะ ยาลาโรงเรียนบ้านบาโงปะแต สพป.นราธิวาส เขต 1
20นายมะรอเฮง ดาเจ๊ะถึงแก่กรรม 
21นายอุสมาน นิกาเร็งบ้านศรีพงันถึงแก่กรรม