ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวธรรศญา หล่าอุดมบ้านไพรวันสพป.นราธิวาส เขต 3 สพป.นราธิวาส เขต 3
2นายอับดุลรอหิง สะกะแยบ้านบาโงกือเตโรงเรียนบ้านกูยิ สพป.นราธิวาส เขต 1
3นายโกวิทย์ ยอดราชบ้านตะโละบูเก๊ะโรงเรียนบ้านเหรียงงาม สพป.พัทลุง เขต 1
4นายปรีชา แก้วสวัสดิ์วัดพระพุทธโรงเรียนเมืองนราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต1
5นางสาวตัสนีม ดอเล๊าะบ้านไพรวันโรงเรียนเมืองนราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1
6นางสาวไอนุง บินมะลีบ้านบาโงโรงเรียนบ้านโคกสุมุ สพป.นราธิวาส เขต 1
7นางสาวฟาฎีลัด รอนิงบ้านสากอโรงเรียนบ้านปลักปลา สพป.นราธิวาส เขต 1
8นางสาวฟูไรดา บิลหลีบ้านบาลูกายาอิงโรงเรียนบ้านทรายขาว สพป.นราธิวาส เขต 1
9นางสาวยูรีษา เจ๊ะเต๊ะบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ สพป.นราธิวาส เขต 1
10นางนูริสมี กูนาบ้านจุฬาภรณ์12โรงเรียนบ้านยือลอ สพป.นราธิวาส เขต 1
11นางดวงตา ไชยศรีบ้านกูบูโรงเรียนเมืองนราธิวาส 
12นางสาวมารีหยาม ยีหวังกองนิคมพัฒนา7โรงเรียนบ้านสะกอม สพป.สงขลา เขต 3
13นางสายใหม ลิ่มวลีบ้านสายะโรงเรียนบ้านสะพานเคียน สพป.สงขลา เขต 3
14นางสาวยารอด๊ะ บินหมัดบ้านบาโงโรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น สพป.สงขลา เขต 3
15นางสาวฮุสนา หวันละเต๊ะนิคมพัฒนา7โรงเรียนวัดประจำ สพป.สงขลา เขต 3
16นางสาวริษา คงสมบ้านภูเขาทองโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 สพป.สงขลา เขต 3
17นายอารีย์ หัสโส๊ะบ้านมูโนะโรงเรียนบ้านกะทิง สพป.สงขลา เขต 3
18นางสาวอามีเนาะ ซือแมบ้านกาวะโรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร สพป.ปัตตานี เขต 1
19นางสาวรอซีดะห์ สะดียามูนิคมสร้างตนเองแว้งโรงเรียนบ้านอาโห สพป.ปัตตานี เขต 2
20นางสาวไอนี หยันยูโซ๊ะบ้านไพรวันโรงเรียนชุมชนบ้านละหาร สพป.ปัตตานี เขต 3
21นางสาวเสาวคนธ์ แย่งคุณเชาว์บ้านกูวาโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป.ยะลา เขต 1
22นางสาวนัสรีน ไสสากาบ้านกูวาโรงเรียนบ้านปูลัย สพป.ยะลา เขต 1
23นายสมวุฒิ กุลพุทธสารบ้านสายะโรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองปัตตานี
24นางสาวสูรียานี สือนิบ้านปูโป๊ะผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภ
25นายมุสตากีม แวสุหลงบ้านมูโนะโรงเรียนบ้านมะรือโบออก สพป.นราธิวาส เขต 3
26นายชานนท์ อาแวเลาะบ้านโคกยามูโรงเรียนนราสิขาลัย สพม.15
27นายแวสุกรี มามะบ้านสะปอมโรงเรียนนราสิขาลัย สพม.15