ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายรอฮาดี ขาวบกบ้านบูเกะตาโรงเรียนบ้านเจาะเกาะ สพป.นราธิวาส เขต 3
2นางแวซียะห์ หะยีเจ๊ะหลงบ้านมูโนะโรงเรียนบ้านสาเมาะ สพป.นราธิวาส เขต 3
3นายฮาซัน สะอิบ้านแอแวโรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง สพป.นราธิวาส เขต 3
4นายโซเฟียน มะเย็งบ้านกูวาโรงเรียนบ้านยะออ สพป.นราธิวาส เขต 3
5นางสาวซูวัยบะห์ เจ๊ะเงาะบ้านบาโงถึงแก่กรรม